+420 212 812 670|info@zelenazeme.cz

Hlavní informace
 6 příspěvků 

Autismus, komplexní neurovývojová porucha, postihuje miliony lidí po celém světě, přičemž každý jedinec má unikátní soubor symptomů a potřeb. S tím, jak roste povědomí o této poruše a její různorodé projevy, stoupá také zájem o nové terapeutické přístupy, které by mohly zlepšit kvalitu života autistů. Mezi alternativními možnostmi léčby se často diskutuje o CBD, které je známo pro své potenciální léčebné vlastnosti a jeho schopnost ovlivnit různé aspekty lidského zdraví, včetně úzkosti, deprese, bolesti a zánětu. Avšak, jaké konkrétní účinky CBD má při léčbě autismu? To Vám prozradíme v tomto článku a podíváme se také na současný stav výzkumu a poznatků ohledně vlivu CBD na autismu.

Rádi Vám prozradíme:

Co způsobuje autismus?

Přesná příčina autismu není zcela jasná a je pravděpodobně ovlivněna kombinací genetických, environmentálních a neurobiologických faktorů. Mezi hlavní faktory, které se spojují s vývojem autismu, patří však:

 1. Genetika: Právě genetika je významnou složkou u vzniku poruch autistického spektra. Studie ukazují, že jednovaječná dvojčata mají vyšší pravděpodobnost sdílet diagnózu PAS než dvojčata dvouvaječná. Výzkumy identifikovaly různé genetické varianty a mutace spojené s PAS. Jednou z možných příčin  PAS jsou i různé chromozomální abnormality (například syndrom Fragile X = genetická predispozice k autismu). Důležitá je tedy rodinná anamnéza autismu.
 2. Přítomnost neurologických odchylek: Studie ukazují, že u osob s autismem může být přítomna určitá neurologická odchylka, která ovlivňuje fungování mozku. Tato odchylka se projevuje ve změnách v nervové struktuře, funkci neurotransmiterů a v oblastech mozku, které jsou spojeny se sociální interakcí, komunikací a chováním.
 3. Prenatální a perinatální faktory: Některé studie ukazují souvislost mezi poruchami autistického spektra a různými faktory v průběhu těhotenství a porodu, jako jsou například infekce matky během těhotenství, poruchy jejího imunitního systému, používání určitých léků v těhotenství nebo vysoký stres během těhotenství a komplikace při samotném porodu (nedostatečný přísun kyslíku v určité fázi porodu, traumata hlavy během prostupu porodními cestami, aj.)
 4. Environmentální faktory: Některé environmentální faktory mohou hrát roli při vzniku autismu. To může zahrnovat expozici různým chemikáliím během těhotenství, jako jsou například toxiny, sociální faktory, vleklé záněty, infekce, expozice toxickým chem. látkám aj.
 5. Interakce genetických a environmentálních faktorů: Je pravděpodobné, že vývoj autismu je výsledkem složité interakce mezi genetickými a environmentálními faktory. To znamená, že jednotlivec může mít určité genetické predispozice, ale vývoj autismu může být spuštěn nebo ovlivněn určitými environmentálními faktory.

Je důležité poznamenat, že autismus je velmi variabilní stav a může se projevovat různými způsoby u jednotlivých jedinců. Přesné příčiny se mohou lišit od jednoho člověka k druhému.

CBD kapky 5% s ovocnou příchutí jsou unikátním doplňkem stravy, podporují ...

Cena
Jednotková cena:3 700 Kč/100 ml
 29.72 EUR
Prodejní cena740 Kč

Zajímavostí je, že stejnou diagnózu sdílí lidé nadprůměrně inteligentní i s mentální retardací, spontánně navazující kontakt i uzavření, klidní i aktivní s poruchami chování. Někteří lidé s touto diagnózou vyžadují speciální vzdělávání a neustálý dohled, jiní žijí samostatně, jsou úspěšní v zaměstnání a vedou spokojený rodinný život. Nicméně u všech lidí s touto diagnózou je vývoj v konkrétních oblastech narušen do té míry, že lze dopad poruchy na člověka a na jeho rodinu považovat za závažný a handicapující.

Výskyt autismu roste. Častěji je diagnostikován u chlapců. Podle údajů americké CDC (Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí) v roce 2018 postihuje PAS 1 dítě ze 44 dětí, v roce 2023 už je to 1 ze 36 dětí.

Dělení poruch autistického spektra:

PAS jsou tzv. pervazivní vývojové poruchy (pervazivní = pronikající celou osobností člověka).

Rozlišujeme různé typy PAS:

 • dětský autismus (též. klasický či Kannerův) - projevy vždy před 3. rokem života
 • atypický autismus - projeven později / nezasahuje celou “triádu postižení”
 • Rettův syndrom - způsoben mutací chromozomu X, vyskytuje se u dívek, mezi 7.-18. měsícem věku dochází k zastavení vývoje, ztrátě některých již naučených dovedností, typické jsou stereotypní pohyby rukou.
 • Aspergerův syndrom (tzv. syndrom “malých profesorů”), intelekt obvykle v pásmu průměru až nadprůměru, intenzivní a neobvyklý zájem o určitou oblast, problémy ve vztazích s vrstevníky, jsou pro ostatní těžko pochopitelní.

Atypický autismus je diagnostická kategorie, která vznikla na základě potřeby diagnostiky dětí, které se jeví jako autistické, ale nesplňují všechna kritéria dětského autismu.
Podle míry postižení se autismus někdy dělí na nízkofunkční až vysokofunkční nebo autismus s mírnou až těžkou symptomatikou. Ta se týká především počtu a hloubky projevů autismu.

Jak se projevuje autismus?

Autismus se projevuje u každého jedince jinak, příznaky se však zpravidla objevují již v raném dětství.

Víceméně většina jedinců s autismem má problémy buď ve všech, nebo v některých z těchto oblastí:

 1. Sociální interakce: Chování v kolektivu, potíže s navazováním a udržováním vztahů, nemusí být schopni porozumět sociálním signálům nebo projevům emocí u druhých.
 2. Komunikace: Problémy s verbální komunikací, včetně potíží s rozvojem a porozuměním řeči, nebo preference k neverbální formě komunikace. 
 3. Omezené zájmy a opakující se chování: Lidé s autismem často projevují omezené, ale intenzivní zájmy a hraje u nich roli potřeba zachovávat rutiny a opakovat určitá chování. 
 4. Citlivost na smyslové podněty: Mnoho jedinců s autismem má zvýšenou citlivost na smyslové podněty, jako jsou světlo, zvuky, dotek nebo vůně. Mohou mít potíže s regulací těchto podnětů a mohou reagovat nadměrnou nebo opačně, vyhýbáním se nebo vyhrocením.
 5. Imaginace (hry): Lidé s PAS mohou mít různé obtíže v oblasti imaginace a her. Problémy v této oblasti zahrnují:
 6. Omezená fantazie a tvorba her: Může pro ně být obtížné představit si nebo vymýšlet fiktivní situace, což může ovlivnit jejich schopnost hrát složitější role nebo se účastnit imaginativních her s ostatními.
 7. Fixace na specifické téma nebo zájmy: U některých jedinců s autismem může být jejich zájem fixován na určité úzké téma nebo aktivity, což omezuje jejich možnost zapojit se do jiných her.

Někteří lidé s autismem mohou mít mírné symptomy, zatímco u jiných mohou být symptomy závažnější a potřebují větší podporu a péči. 

Jak se autismus diagnostikuje?

Diagnostika autismu je komplexní proces, který zahrnuje následující body:

 1. Hodnocení chování a vývoje: Diagnostika autismu začíná pozorováním a hodnocením chování dítěte lékařem, psychologem nebo odborníkem na vývoj dětí. Posuzuje se sociální interakce, verbální a neverbální komunikace, opakující se chování a zájmy, a další oblasti, které jsou charakteristické pro autismus.
 2. Shromažďování anamnézy: Lékař nebo odborník také provádí důkladný rozhovor s rodiči či opatrovníky dítěte, aby získali informace o vývoji dítěte od narození až do současnosti. To zahrnuje informace o vývoji jazyka, sociálních interakcí, motorických dovednostech a dalších klíčových oblastech.
 3. Hodnocení symptomů podle kritérií diagnostických manuálů: Diagnostika autismu se obvykle řídí diagnostickými kritérii uvedenými v diagnostických manuálech, jako je například "Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders" (DSM-5) nebo Mezinárodní klasifikace nemocí (ICD-10). Dítě musí splňovat stanovený počet symptomů a kritérií pro diagnózu autismu.
 4. Vyloučení jiných možných příčin: Lékař se také snaží vyloučit jiné možné příčiny chování dítěte, které by mohly mít podobné symptomy jako autismus, jako jsou například jiné vývojové poruchy, genetické syndromy nebo neurologická onemocnění.
 5. Spolupráce s multidisciplinárním týmem: Diagnostika autismu často vyžaduje spolupráci různých odborníků, včetně pediatra, psychiatra, psychologa, logopeda a dalších specialistů.
 6. Dokončení diagnózy: Pokud dítě splňuje diagnostická kritéria pro autismus a nejsou přítomny žádné jiné vysvětlující příčiny jeho chování, pak lékař může stanovit diagnózu autismu.

Jak se autismus léčí?

Léčba je stejně jako příznaky velmi individuální. 

Dá se však postupovat podle následujících bodů:

 1. Behaviorální a komunikační terapie: Tento typ terapie se zaměřuje na rozvoj sociálních, komunikačních a na chování zaměřených dovedností. Mezi běžné formy behaviorální terapie patří ABA (Applied Behavior Analysis), která se zaměřuje na změnu nežádoucího chování a posilování pozitivního chování.
 2. Logopedie: Logopedická terapie může pomoci jedincům s autismem zlepšit komunikační dovednosti, včetně řeči, porozumění řeči, komunikace pomocí alternativních metod (například pomocí obrázků nebo komunikátorů) a rozvoje jazykových schopností.
 3. Ocupační terapie: Ocupační terapie se zaměřuje na rozvoj dovedností potřebných pro každodenní život, jako je sebeobsluha, motorické dovednosti, sociální interakce a senzorická integrace.
 4. Farmakoterapie: V některých případech může být zvažováno podávání léků k řízení určitých symptomů spojených s autismem, jako jsou například problémy s pozorností, úzkostí, agresivní chování nebo hyperaktivita. Léčba je však individualizovaná a léky jsou používány s opatrností a pod dohledem lékaře.
 5. Rodinná podpora a terapie: Rodinná podpora a terapie jsou důležité pro poskytování emocionální podpory a učení rodinám, jak lépe porozumět potřebám a chování dítěte s autismem. Rodiče a ostatní členové rodiny mohou také získat dovednosti a strategie, které jim pomohou lépe podporovat a interagovat s dítětem.
 6. Inkluzivní vzdělávání a podpora ve škole: Pro děti s autismem je důležité poskytnout inkluzivní prostředí ve škole, které jim umožní úspěšně se zapojit do vzdělávacího procesu. To může zahrnovat individuální plány podpory, speciální vzdělávací programy a podporu ze strany speciálních pedagogů a terapeutů.

Právě u různých aplikací farmakoterapie (konvenčních léků) se poté velká pozornost rodičů soustředí právě na konopí - konkrétně zejména CBD, a hledá v něm přírodní alternativu, která jim pomůže se zlepšením příznaků autismu. 

Jak účinkuje CBD na autismus (PAS)?

 • Redukuje stres a úzkost
 • Zlepšuje spánek
 • Snižuje agresivitu a impulsivitu
 • Podporuje sociální interakce
 • Zlepšení v oblasti hyperaktivity a poruch pozornosti/soustředění
 • Zlepšení v oblasti psychomotorického vývoje (slovní zásoba, porozumění, soběstačnost, aj.)
 • Zlepšení chuti k jídlu (rozšiřuje se významně jídelníček)
 • Snížení obsesivních návyků

Má užívání CBD na autismus vedlejší účinky?

CBD má jen velmi malé vedlejší účinky, může se však při začátku užívání CBD objevit:

 • častější stolice, změna konzistence/průjem
 • zvýšená aktivita
 • zhoršení spánku
 • krátkodobé zhoršení symptomů typických pro PAS

Pokud by některý z vedlejších účinků přetrvával, doporučujeme přestat s užíváním CBD, případně každý stav jednotlivě konzultovat v konopné poradně. 

Nejhledanější produkty

Jak doporučujeme CBD na autismus užívat?

Standartně doporučujeme u dětí začínat 5% koncentrací, ta se rozdávkuje většinou do celého dne - ideálně alespoň 2x denně a zhruba po 5 - 7 dnech se dávka navyšuje. Pokud je silná hyperaktivita, případně agrese (dotyčný ubližuje sobě, svému okolí), tak lze rovnou začít 10% CBD olejem.

CBD olej (kapky) 10% jsou unikátním doplňkem stravy, který podporuje ...

Cena
Jednotková cena:11 500 Kč/100 ml
 46.19 EUR
Prodejní cena1 150 Kč

CBD kapky 5% jsou unikátním doplňkem stravy, který podporuje ...

Cena
Jednotková cena:7 150 Kč/100 ml
 28.72 EUR
Prodejní cena715 Kč

Doplněk stravy s přirozeným obsahem CBD. Jedinečná kombinace olejů pro ...

Cena
Jednotková cena:6 360 Kč/l
 63.86 EUR
Prodejní cena1 590 Kč

Případně se přidává ještě CBG, či konopný olej v rybím tuku s CBD - toto je však jedna část z mozaiky, pro komplexní efekt je důležité se s námi spojit skrze konopnou poradnu, sdělit nám podrobnosti onemocnění (dědičné, po očkování, hyperaktivita), připravíme Vám poté dávkování a doporučení produktu na míru.

U dospělého začínáme určitě s 10% koncentrací CBD, rovnou doplněno o konopný olej v rybím tuku s CBD. Z rána se užívá čajová lžička po dobu 14 dnů a CBD olej v poledne a v podvečer.

Jaké další produkty doporučujeme na autismus?

Omega 3 a 6 mastné kyseliny (naleznete v konopném oleji, či semínkách) pomáhají obnově a růstu neuronů), kvalitní hořčík, komplex vitamínu B - primárně se zaměřit na B12 ve formě methylcobalami a adenosylcobalamin (případně kombinace obou), kvalitní probiotika. Dále je nutné terapii podpořit i různými dietami (vynechávají se cukry, lepek či laktóza).

Pokud je zde podezření, že autismus má spojitost s očkováním, je dobré snažit se cíleně organismus detoxikovat od těžkých kovů (lesní borůvky, řasa dulse, spirulina primárně havajská, koriandr nať, zelený ječmen).

Endokanabinoidní systém a autismus

V roce 2019 v přehledovém dokumentu s názvem „Souvislost endokanabinoidního systému s poruchami autistického spektra: Přehled a potenciál terapie,“ vědci uvedli: „Nové důkazy silného napojení endokonabinoidního systému do patofyziologie některých neuropsychiatrických poruch a PAS. Poznatky z literatury navíc naznačují, že CBD může zmírnit mnoho stavů souběžně se vyskytujících s PAS, jako jsou záchvaty, gastrointestinální problémy, úzkost a deprese, nedostatek pozornosti a problémy se spánkem. “

Rodiče to potvrzují. V roce 2019 izraelští vědci zkoumali rodiče 53 dětí a náctiletých ve věku od 4 do 22 let, kteří dostávali orálně kapky CBD oleje průměrně 66 dní. Stavy sebepoškozování a vzteku se zlepšily téměř o 68 %, hyperaktivita se zlepšila o 68 %, 71 % lépe spalo a 47 % mělo méně úzkosti. V některých případech se příznaky zhoršily: například 24 % se zdálo být nervóznější. Jinak byly výsledky většinou pozitivní. Jako nežádoucí vedlejší účinky CBD byly u některých udávány mírné změny chuti k jídlu a pocity ospalosti.

Další studie publikovaná v časopise Nature v roce 2019 analyzovala data od 188 dětí s PAS, které byly v letech 2015 až 2017 léčeny technickým konopím-většinou konopným olejem bohatým na CBD. Po šesti měsících léčby necelá třetina účastníků uvedla významné zlepšení a více než polovina uvedla mírné zlepšení v dotazníku na kvalitu života, který měřil náladu a schopnost fungovat samostatně.

K poskytnutí konkrétnějších doporučení je samozřejmě zapotřebí dalšího výzkumu, ale i tak stojí konopí za rozhovor s praktickým lékařem, který se dobře vyzná v terapiích CBD a konopím. V některých případech může dojít k pozoruhodnému zlepšení u dětí již při velmi malých dávkách, říká doktorka B. Goldsteinová, autorka knihy „Konopí je lék“ a ředitelka Canna-Centers, kalifornské lékařské praxe věnované vzdělávání pacientů o užívání konopí při závažných a chronických zdravotních problémech.

"Měla jsem pacienta, malého chlapce, který přišel s autismem," říká Goldsteinová, "a rodiče byli zoufalí." Zkusili tedy trochu - a myslím tím opravdu malou dávku CBD -, než přišli do mé kanceláře, a řekli mi, že po týdnu na tak nízké dávce si učitel už všiml, že se dítěti daří lépe. Učitel nevěděl, že chlapec užívá CBD olej. Ale jednoho dne matku chlapce po škole zastavila a ptala se: „Dobře, co se děje? Co je jinak? ‘Už při této malé dávce, asi 4 nebo 5 miligramů, viděli u tohoto dítěte tento neuvěřitelný přínos.“

Na druhou stranu se doktorka Goldsteinová setkává také s pacienty, kteří vyžadují mnohem vyšší dávky, a nikdo opravdu nedokáže říct proč, protože  CBD olej v kapkách funguje na buněčné úrovni a není snadné jej měřit. "Podle něčí váhy nebo stavu nemoci nelze přesně určit, co mu bude sedět." Nebudete to vědět, dokud to nezkusíte a uvidíte, “říká.

Jaké jsou zkušenosti s autismem a CBD?

CBD olej 5% a autismus u dcery

Dobrý den. Zatim používáme jen konopný CBD 5% u dcery s autismem. Sme jen na začátku, ale mám pocit, že se ji zlepšuje slovní zásoba a začíná tvořit smysluplnější věty. Určitě v tom budeme pokračovat a plánujeme použít i další z vašich produktů. 

5 / 5
Eva Černá

Autismus a CBD

Produkty ze Zelené Země používáme už asi 5 let,co byl u syna diagnostikován autismus. Konopný olej,čaje,semínka používáme denně a určitě budeme i dál. Momentálně jsme si oblíbili zubní pastu s cbd. A našemu pejskovi chutnají konopná srdíčka ;)

5 / 5
Alena Fenclová

CBD + CBG olej pro dceru s ADHD a autismem

Užíváme olej CBD+CBG. Používáme ho teprve týden. Mám ho pro dcerku, která má poruchu autistického spektra v kombinaci s ADHD.

Mohu říci, že i když užíváme teprve týden tak už vidím rozdíly. Je přítulnější, výrazně lepší oční kontakt, zajímá se více např. o knížky, na zahrádce ukazuje na kytky, atd. Nemluvila , říkala jen mami a babi. Nyní už říká pojď, hají, miminko. Ta změna po týdnu je velká, a doufám že ten posun kupředu bude stále větší a větší. Moc děkuji za CBD a CBG a moc děkuji za rady.

4.5 / 5

Používání CBD produktů na PAS, ADHD a další

Hezký den,

mám 9ti letého syna s PAS, ADHD, neverbální, problémové chování, agresivita, porucha exekutivy, epilepsie a pravidelně užíváme konopné produkty.

Přemýšlela jsem o změnách, které jsem během užívání produktů (konkrétné CBD kapek, CBG oleje a konopného oleje v rybím tuku) zaznamenala:

 • celkově pozitivnější nálada
 • lepší pochopení
 • více respektu k požadavkům okolí
 • nižší nemocnost
 • výrazně méně raptů a afektů
 • schopnost přijímat kompromisy
 • snazší motivovanost
 • ochota na něco počkat
5 / 5
Veronika Házlová

Záchvaty u dcery ustaly, lépe komunikuje

Užíváme denně 5% CBD olej, jsme na dávce 4 kapičky 2x denně. Dále užíváníme doplňky stravy neuotreska a omega.

Dcerka se za dobu užívání hodně změnila, ustaly záchvaty při jejím nesouhlasu, jsou výjimečně. Vice komunikuje,začíná používat slova, je samostatnější, naučila se sama používat nočník.

Spolupracuje, hraje si s dětma, začla chodit do školky, kde je úplně úžasná. Za nás velké změny.

S jídlem bojujeme, dlouhodobě..je tam problém se smyslama..jíme pouze jídlo,které je suché.

5 / 5
Anděla
 

Velké změny po užívání produktů

Moc Vás zdravíme, chtěla bych Vám moc poděkovat co pro nás děláte. Za tu dobu co jsem se neozvala, nastala velká změna. Terezka začala chodit do klasické školky s asistentkou, je schopna ve školce fungovat, plnit úkoly, režim. Celkově je klidnější, ochotná dělat věci, které nechce, při slově.

Jeji posun v porozuměním mě úplně dostal, naše dcerka mě rozumí.. začala pomalu používat slovíčka, jinak máme kartičky, které bravurně zvládá, chystáme pro ni komunikační knihu, což je další level pro nás, tak jsem zvědavá jak nám to půjde.. Bereme po domluvě s Vámi 5 kapek CBD 5% omega a neuotresku. 

5 / 5
Monika

CBD a CBG u syna s atypickým autismem

Můj syn má atypický autismus, mentalní retardaci, vývojovou dysfázii, genetickou poruchu.

Bereme od Vás CBD a CBG, které synovi velmi pomáhá.

Začali jsem od 5% CBD a postupně zvýšili až na 20% CBD.

Při dávce 5% 6 kapek 2x denně došlo k velkému zlepšení jeho soustředění a hlavně se zlepšila řeč.

Postupně jsme navyšovali na 20% CBD a CBG 5% na 10/6 kapek 2x denně. Tam jsem u syna pozorovala neklid, proto jsme to opět snížili na 4/4 kapky 2x denně.

Jinak CBD připisuji velké zlepšení ve všech sférách synova života hlavně v soustředění, které teď ve škole velmi potřebuje.

Děkuji mnohokrát i za syna.

5 / 5
Šárka Dluhušová

Užívání CBD na PAS

Dobrý den Tak synovi budou v květnu čtyři roky.

Ráno dávám kapky od Vás s CBD a CBG vždy dvě kapky do pití.  Poté dostává další doplňky stravy. Každopádně jsem chtěla říci,že syn se neskutečně posouvá. Nechci to zakriknout. Ukazuje,vše pojmenovává, hraje si funkčně. To ještě před rokem bylo pro nás úplný sci-fi.

Chodí do školky s asistentem, začíná se zapojovat. Já v doplňcích vidím jen samá pozitiva a řekla bych právě nejvíce v kapičkách od Vás,páč to odpovídá ten cca rok, kdy je začal brát a od té doby je vše lepší a lepší .

5 / 5
Ilona Nová

Další články na téma autismus:

Studie léčby autismu pomocí konopí

Studie léčby autismu pomocí konopí

Během poslední doby dochází k dramatickému nárůstu počtu dětí s poruchami autistického spektra (ASD) po celém světě. Nedávno se objevily neoficiální důkazy o možných léčebných účincích výrobků z konopí. Cílem studie léčby autismu pomocí konopí je charakterizovat epidemiologii pacientů s ASD léčených pomocí konopí a popsat bezpečnost a účinnost. Analyzovali jsme data 188 pacientů s ASD léčebným konopím mezi rokem 2015 a 2018.


Světový den porozumění autismu - 2. duben

Světový den porozumění autismu - 2. duben

Aktualizováno 25. ledna 2022

Světový den porozumění autismu mnozí znají také jako "den v modré". Modrá je totiž barvou komunikace a sebevyjádření, tedy oblasti, ve kterých mají lidé s autismem největší potíže. 

Zelená Země Vás dnes blíže seznámí s typickými rysy autismu a potencionálními výhodami použití CBD u dětí s autismem. A samozřejmě i my se zapojíme do Světového dne a nabídneme Vám malý dárek!

 


 

Světový den autismu

Světový den autismu se slaví vždy 2. dubna a typickou barvou je modrá.

Lidé s poruchou autistického spektra (dále jen PAS) tvoří zhruba 2 procenta celosvětové populace, celkem se jedná asi o 148 milionů lidí. Jen v České republice žije s autismem odhadem 200 tisíc občanů. Modrá barva je pro tento den charakteristická a spousty institucí, které osvětlují modře budovy nebo lidé v nich oblékají modré oblečení, ji zvolili z důvodu, že je to barva zásadní pro mezilidské porozumění.

CBD olej a příběh tříletého autistického chlapce

Příběh našeho syna Tadeáše

Syn je narozen v termínu, plánovanou sekcí, já v těhotenství nepila alkohol, ani se nevěnovala jiným podobným neřestem, které by mohly ohrozit miminko. Jediný mráček na tom všem, byla vrozená vada dolních končetin, která je buďto vrozená, nebo způsobená nedostatkem místa v děloze, o jaký typ se jedná, ukáže až čas.. 

Ihned po narození jsem tedy začala řešit synovy nožičky a každý týden jezdila do FN v Plzni na rovnání a sádrování. Jinak bylo vše v naprostém pořádku. Následovala operace. Bohužel se moc nepovedla a já jela postup nemocnice konzultovat na ortopedickou kliniku do Prahy, kde jsme absolvovali opravnou korekci a zároveň bylo zjištěno, že má syn už z bříška vykloubenou nohu a nemá vyvinutou kloubní jamku.

Následoval měsíc a půl v nemocnici, kde visel 23 hodin denně zavěšený na ocelové konstrukci s přivázaným tělíčkem k posteli. Byl ale neskutečně statečný a pozitivní, v tu dobu si moc rád prohlížel knížky, ukazoval zvířátka a říkal jak dělají :)

Druhá narkóza nám změnila život

Pak přišla další narkóza, která nám, jak jsem později zjistila, změnila život. Po dvouhodinovém zákroku se mi vrátil zasádrovaný od prsou po kotníky, na narkózu reagoval špatně, měl svalové záškuby bezmála týden a zhruba v tu dobu se začal vytrácet smích, oční kontakt, interakce, ustala veškerá komunikace, zbyl jen křik a pláč. 

Nakonec to celé dopadlo tak, že Tadeášek je ve věku 3,5 let na úrovni 18 měsíčního batolete. Má poruchu porozumění, těžké ADHD, mentální retardaci a poruchu autistického spektra. Vzhledem k tomu, že je ke všemu zapotřebí spousta vyšetření, trvá diagnostika vcelku dlouho, už proto, že Táďa je dítko v podstatě nevyšetřitelné, takže kupříkladu na sluch a zrak jezdíme do Motola, kde i takové děti dokáží vyšetřit.

Takže definitivní diagnóza zazněla až v jeho třech letech. V tu dobu už byl pod psychiatrickou medikací, pro těžké záchvaty vzteku, které trvaly i šest hodin, syn při nich křičel, bil se do hlavy, nebo hlavou tloukl o zeď, podlahu, štípal se, píchal různými předměty do bříška a do nohou. Účinek medikace je takový, že záchvaty jsou mnohem kratší, ale než jsme začali užívat CBD, bylo jich třeba 20-30 za den. 

Jak jsme se dostali k CBD

No.. Upřímně jsem o CBD uvažovala už dlouho, protože byl Tadeášek nešťastný a nezvladatelný už kolem druhého roku, což je doba, kdy ještě není možné moc dělat, tak jsem hledala alternativní možnosti léčby, snažila jsem se jednoduše oddálit medikaci co nejdál to půjde. Prošli jsme si homeopatií, tkáňovými solemi, bylinkami, rybím olejem, relaxačními cviky a masážemi, prostě vším co šlo. Samozřejmě jsem se setkávala i s články o CBD a autismu.  

Ale měla jsem strach koupit kapky pro syna od někoho "cizího“. Jenomže Tadeáškovo stav se zhoršoval a nakonec to dopadlo tak, že mi z domova utekla starší dcera k babičce. V jedenácti letech je psychicky vyřízená, má tiky, pořád pláče. Je to prostě těžké. A tak jsem se rozhodla vyzkoušet CBD od někoho "cizího".. No a dál už se dočtete níže:)) 

CBD olej a první účinky

Synovi je tři a půl roku a váží 20 kg. Byl dlouhodobě na psychiatrické medikaci Risperdal. Bohužel se efekt začal vytrácet po cca roce užívání, hrozilo tak nasazení další doplňkové medikace. Už Risperdal sám o sobě je dost velké zlo :( A tak jsem objednala tzv. CBD olej s obsahem CBD 5 % a THC >0,2% Účinek CBD byl neuvěřitelný. Uvedu vám dvě situace pro nás typickou byla ta první, s CBD ta druhá.

Přečtěte si také: Studie o účinkách CBD na autismus

 

Nejhledanější produkty

Návštěva obchodu bez CBD oleje

Už jen vypravení se ven byl problém, syn křičel, plakal, bil sebe i okolí, narážel do věcí, odmítal se obléct, nastoupit do kočárku…bylo to peklo. Celá anabáze trvala hodinu až dvě, poté byl ve své podstatě „násilím“ usazený do speciálního kočárku a za značného křiku jsme mohli vyrazit (příprava kam jdeme, včetně obrázků, aby rozuměl, je samozřejmostí, jezdíme jen do jednoho obchodu, který syn zná a kde znají nás, tudíž tam personál nepohoršuje synův křik a záchvaty vzteku).

Po cestě se dostával několikrát do vzteku. Vytočilo ho, že buď se jde jinou cestou, než je zvyklý, nebo protože mu nechcete utrhnout každý list ze stromu. Má speciální kočárek, takže když sebou háže, mohu jej připoutat speciálním popruhem, aby si neublížil. Cesta byla vyčerpávající především pro syna, takhle unavený a vysílený křikem vjížděl do obchodu, kde se opět dělo totéž, nesměli jste zabočit do jiné uličky (nedejbože když něco někam přestěhovali), křik a zoufalý pláč, bití se, to se střídalo s pozdravy personálu, které opakoval tak dlouho, dokud mu někdo neodpověděl. Pokud někdo odpoví nastal další záchvat vzteku, museli jsme využívat jen jednu samo-odbavovací pokladnu, neboť z klasické strhával věci z pásu a mlátil do plexiskla na paní prodavačku.

Konopná poradna - jsme tu pro Vaše dotazy

Pavel Čermák
Konopí pro děti a dospělé
pavel.cermak@zelenazeme.cz | +420 720 562 486

Obchod jsme opouštěli opět za křiku a řevu, zrušili totiž u výjezdu občerstvení a syn chtěl hranolky, které tudíž nedostane. Už je to dlouho, ale křik byl kvůli tomu stále. Pak cesta domů, několik záchytných bodů, jako zverimex, kde se musel podívat na akvária s rybičkami, zastávka autobusu. Domů jezdíme autobusem, pokud není moc lidí, je to relativně v klidu, cesta trvá cca 5 minut, kdyby byla delší jak 10, museli bychom vystoupit. Pak už jen cesta výtahem, kde kopal nohou do kovového obložení, třískal rukama do všeho co je poblíž a ječel - sousedi vždy věděli, že jsem doma :) - mimochodem nikdo už nás v domě ani nezdraví, nedivím se, ale zamrzí to.. No a to byl výlet za nákupem :)

Návštěva obchodu po užívání CBD oleje

Syn nechce jít ven, dává to najevo svým ee, nikoliv řevem a bitím. Chvilku vyčkávám a pak se jdu obléknout a nachystat nezbytné věci, syn přiběhne s plenkou a ponožkami, že se chce obléknout, obleču jej a on sám nasedá do kočárku a ukazuje, že jej mám zapnout. Zapnu mu pás a on mi připomene, že chce pití, dostane pití (pije z lahve). Pokud něco opomenu, mohu si pro to v klidu bez řevu a obavy, že převrátí kočárek, dojít. Jen vyžaduje ujišťování, že už jdeme. Vyjíždíme ven, cestou výtahem kopne do výplně a já mu řeknu, že nene, to se nedělá a on přestane a odpoví si: Tytyty, nenene :))

Cesta venku je samý pozdrav, zdraví lidi, zvířata, auta, cokoli. Změny trasy vnímá a zlobí se, ale situace se dá zvládnout bez větších scén a bez záchvatů. V obchodě taktéž, sem tam křik, ale během chvilky je ok. Všechny zdraví, s prodavačkami se nadšeně vítá. Trochu scéna u pokladny, tam je naše slabé místo. Fakt, že nebudou hranolky překonáme během pár minut, v pohodě dojedeme na autobus, kde ČEKÁME bez nějakého většího povyku.

Jedeme domů v pohodě, celou cestu každého zdraví, když vystupujeme, všem mává a posílá pusinky, lidé mu to oplácejí :)) Ani netušíte, jak je to nádherný pocit. Výtah tedy zase skoro zbourá, ale proto, že dělá naschvály, ne proto, že je nešťastný a vyřízený..

Shrnutí užívání CBD. Takže takhle nějak na něj těch 6 kapek působí. Jo a začal lépe spát, nebudí jej noční děsy, usíná dokonce i po obědě. Celkově se zklidnil, ale není utlumený, pořád je to oproti jiným dětem drak :) Ale šťastný drak. Směje se, povídá (sice svou řečí, ale povídá), mnohem lépe se učí, jakoby konečně slyšel a viděl, co se kolem něj děje, jakoby měl konečně prostor vnímat a soustředit se. A další věc, měli jsme velice vyhraněný jídelníček a s CBD začal ochutnávat i jiné věci, kupříkladu sladké, nikdy by ho dříve nevzal do úst, sice mu ani teď neholduje a jsem ráda, ale alespoň se u toho nedáví a nezvedá se mu žaludek :) 


Na závěr snad jen dodám, že Risperdal jsem vysazovat zkoušela, ale bohužel se zhoršoval, takže jsme stále na něm. Objednala jsem teď CBD olej 10%, protože nás čekají lázně a tam to bude opět hodně náročné, minulý rok jsem tam nechala půlku vlasů a 17 kg :D Dojela jsem samá modřina a monokl.. Byl to očistec, ale synovi moc pomohli (pohybově), tak letos jedeme znovu. Tak snad to zvládneme lépe, jak loni :))  

Určitě email uveřejnit můžete, kdyby to přesvědčilo jen jediného rodiče k tomu, aby CBD zkusil, budu moc ráda, protože věřím, že na konci toho všeho bude další šťastné a spokojené dítě a s ním i jeho okolí. 

Zelená Země moc děkuje mamince za zveřejnění příběhu a zároveň přeje malému Tadeáškovi hodně úsměvů a síly do života :-) 


Výňatek z „The Essential Guide to CBD“ od redaktorů Reader’s Digest & Project CBD. Copyright, Project CBD. Nesmí být dotištěno bez svolení.

Reference

 • Dana Barchel a kol., „Orální užívání kanabidiolu u dětí s poruchou autistického spektra k léčbě souvisejících symptomů a komorbidit“, Frontiers in Pharmacology 9 (9. ledna 2019): 1521.
 • Lihi Bar-Lev Schleider et al., „Real Life Experience of Medical Cannabis Treatment in Autism: Analysis of Safety and Efficiency“, Nature.com (17. ledna 2019).
 • Konopná diskuze „Nový vývoj v konopné medicíně s Bonni Goldsteinovou “, projekt CBD(9. března 2020).
 • Stephen Schultz a Dario Siniscalco, „Spojení endokanabinoidního systému s poruchami autistického spektra: Přehled s potenciálními terapeutickými aplikacemi“, AIMSMolecular Science 6, no. 1 (13. května 2019): 27–37

Autor článku:

Pavel Čermák

Pavel Čermák se již několik let primárně zabývá účinky CBD při léčbě a mírnění dětských onemocnění. Samozřejmě se na něj obracejí i dospělí, kteří chtějí poradit se správným užíváním CBD a konopných přípravků. Neexistuje nemoc, o které by Pavel neslyšel.

Ve své práci se neustále zdokonaluje, snaží se pořád získávat nové informace a ty uplatňovat ve své poradenské činnosti. 

Jako terapeutický poradce působí i v Nadačním fondu pro Léčebné konopí.

Kromě poradenství se věnuje i českému velkoobchodu a distribuci konopných produktů.

Kontakty na Pavla:

Připojte svůj příspěvek...
Komentovat jako nepřihlášený uživatel
Lidé v diskusi:
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
 • Tento příspěvek je zneveřejněný.
  M. · Před 1 roky
  Konopné oleje CBD a CBG užívá už několik let můj syn s dětským autismem a mentálním postižením. Dříve měl velké problémy se spánkem. Díky konopným olejům jme snížili na polovinu léky na spaní a celkově je i přes den syn v dobré náladě. Konopné oleje jsou pro nás důležitou součástí života, velmi synovi pomáhají.
  • Tento příspěvek je zneveřejněný.
   Lucie Garabášová · Před 1 roky
   Dobrý den, tak to zní opravdu parádně! Jsme moc rádi, že naše produkty Vašemu synovi pomáhají! Děkujeme Vám
 • Tento příspěvek je zneveřejněný.
  Milena · Před 1 roky
  Dobrý den, prosím o radu, jaký produkt a jak dávkovat letému synovi s ADHD, vývoj. dysfázií + PAS s ABKM. Byl mu předepsán Ritalin, ale rádi bychom nejdříve zkusili něco jiného. V současné době užívá rybí olej. Řekla bych, že je vidět mírné zlepšení, ale byl nám doporučen vyzkoušet CBD olej...
  • Tento příspěvek je zneveřejněný.
   Jakub Dufek · Před 1 roky
   Dobrý den,
   u tohoto problému je zapotřebí všech informací o nastávající léčbě.

   Kolega mě poprosil aby jste mu napsala email na: pavel.cermak@zelenazeme.cz

   Kolega řeší přímo děti s autistickým spektrem.

   Potřebujeme vědět. Jaké léky teď přímo bere, jestli se jedná jenom o lék Ritalin a v jakém množství jej podáváte.
   Dále by jsme potřebovali vědět jaké jsou reakce syna, jak se projevuje.

   Případně jestli je viditelná změna reakcí na Ritalin nebo jiné medikamenty.

   Prosím tedy o informaci přímo na kolegu: pavel.cermak@zelenazeme.cz
   Nebo na můj email: jakub@zelenazeme.cz
  • Tento příspěvek je zneveřejněný.
   Milena · Před 1 roky
   Z nějakého zvláštního důvodu se mi místo čísla objevilo srdíčko, tak jen upřesňuji, že synovi jsou tři roky. Děkuji.
 • Tento příspěvek je zneveřejněný.
  Renata · Před 1 roky
  Dobry den, potřebuji poradit ohledně dávkování - uvádíte začít jednou kapkou jednou denně, ale v kalkulačce mi vyšlo tři kapky? Jde mi o to, že kapky bych ráda zkusila dát dceři 7 let autista. Děkuji, s pozdravem,
  • Tento příspěvek je zneveřejněný.
   Jakub Dufek · Před 1 roky
   Dobrý den,
   dávkování 1 kapičky máme napsanou na obolu z důvodu legislativy.

   Dávkování je ale individuální dle citlivosti jedince.

   Děti s autistickou poruchou většinou užívají 5% olej CBD: https://www.zelenazeme.cz/obchod/cbd-konopny-olej-5-10-ml

   Dávkují 2x denně 2 až 4 kapičky.

   Většinou děti s poruchou ADHD více, např. 2x denně 3. až 5.kapiček. Čím více dávkujeme CBD tím více to jde do útlumu a zklidnění.

   Naopak děti typu ADD, ( ti kteří spíše nemluví, bojí se, nezapojují se ) zde je většinou dávkování 2x denně 1-2 kapičky.
   Čím menší % CBD nebo dávky, tím více to působí na aktivitu a soustředěnost.

   Máte-li další otázky, jsem vám k dispozici.
   S pozdravem,
   Jakub Dufek

   Odborné poradenství
   CZ: 00420736622542
   jakub@zelenazeme.cz
 • Tento příspěvek je zneveřejněný.
  Maruška · Před 1 roky
  Ta nejlepší - CBD oleje podávám svým synům- můj sedmiletý syn má PAS, pětiletý syn má smíšenou vývojovou dysfazii. U obou pokrok v soustředění, u staršího mnohem méně afektů, je více vyrovnaný.
  • Tento příspěvek je zneveřejněný.
   Jakub Dufek · Před 1 roky
   Dobrý den,

   děkujeme za zpětnou vazbu. Je skvělé vidět, že CBD Vašim synům pomáhá


   S pozdravem


   Jakub Dufek
 • Tento příspěvek je zneveřejněný.
  Jana Lámovská · Před 1 roky
  Dobrý den, mám syna autistu,který trpí nespavosti a záchvaty. Začala jsem ze zelené země objednavat cbd olej a čaj a musím říct,že spánek se zlepšil i záchvaty:) Začala jsem si cbd kapat taky před spaním a spánek se mi zlepšil. Musím ještě pochválit pana Čermáka za komunikaci a radu s dávkováním.
 • Tento příspěvek je zneveřejněný.
  Eva · Před 1 roky
  Prosím vás jaké kapky koupit pro Syna na soustředění, je mu 7 let
  Opožděný psychomotorický vývoj, poruchu porozumění a ADHD
  • Tento příspěvek je zneveřejněný.
   Jakub Dufek · Před 1 roky
   Dobrý den,

   určitě bych vám doporučil CBD kapičky a konopný čajík. Tyto dva produkty mají látku CBD.
   CBD působí primárně na receptory CB1 (ty v mozku) způsobem, který je chrání před aktivací. Takže prakticky uklidňuje nervy a posiluje imunitní systém.

   V tomto případě doporučuji konopný olej CBD 5% a CBD konopný čaj.

   5% Kapky: https://www.zelenazeme.cz/obchod/cbd-konopny-olej-5-10-ml

   Konopný čaj : https://www.zelenazeme.cz/obchod/cbd-konopna-smes-1-6-bio-35g

   Olej dávkovat 2x denně, 2-3 kapičky pod jazyk. Po dobu 7 dnů. Pak se ozvat na email: jakub@zelenazeme.cz
   Podle reakcí pak dávkování lze do upravit.

   Čaj dávkovat 1x denně, 1 šálek v průběhu dne.

   'Máte-li další otázky, jsem vám k dispozici.

   S pozdravem,
   Jakub Dufek

   Odborné poradenství
   CZ: 00420736622542
   jakub@zelenazeme.cz
Další informace